Tygelsjö ängar

  1. Fågeltorn
  2. Ruinen
  3. Kostallet (f.d)
  4. Tygelsjöbäckens mynning
  5. Kreatursvadet
  6. Norra pumphuset
  7. Fornlämning
  8. Södra pumphuset och gränssten

Karta © Malmö Stadsbyggnadskontor, @ Malmö stad

Malmös kanske bästa och nästan enda genuina fågellokal jämte Bunkeflo strandängar. Utgör den nordligaste delen av naturreservatet Foteviksområdet. Har tills nyligen varit häckplats för den hotade sydliga kärrsnäppan. Området har beträdnadsförbud i den norra delen (norr om vassen söder Tygelsjöbäcken upp till Klagshamns udde) 1 april till 15 juli men en liten remsa längs Tygelsjöbäckens nordkant ända ut till stranden är numera öppnad för tillträde denna tid. Dynan har tillträdesförbud 1 mars till 30 november. 

Årstid: Vintertid övervintrar stora mängder andfåglar, främst bläsänder och olika gäss och svanar. Havsörn och pilgrimsfalk ses ofta jaga här då, men sällsynt också jaktfalk. Enstaka lärkor ofta lite fler ängspiplärkor övervintrar. Framåt vårkanten har vattenpiplärka setts några enstaka gånger. Under våren anländer vadare som häckar, t.ex. skärfläcka och många andra rastar när de är på väg norrut. Sommartid är det förstås lugnare men större strandpipare, rödbenor och skärfläckor varnar om man kommer i närheten av ungar. Hösten är lokalens bästa tid med mycket vadare och andra rastare. Bland stararna har någon gång rosenstare uppträtt. 

Väder: Finns inget särskilt vindskydd på lokalen, så blåst kan vara jobbigt. Eftersom mesta spaningen sker västerut är ofta morgon och förmiddag att föredra, särskilt om man vill spana av Dynan där eftermiddagsljuset kan vara besvärande.  

Fåglar: Från Tygelsjöbäckens mynning kan med tubkikare områdena söderut och norrut samt, Dynan avspanas. Om det är lågvatten kan de bankar som då blottas utanför strandlinjen dra till sig framför allt vadare. Längs Dynans östra kant brukar ofta vadare rasta, men avståndet är ganska stort och en tubkikare krävs. I vassarna söder om mynningen hörs och ses ofta skäggmes och vattenrall. Av ovanliga vadare har noterats fjällpipare, tuvsnäppa, tereksnäppa och större beckasinsnäppa. I vasspartiet söder om mynningen har ringmärkts trastsångare. Området söder om hästhagen söder om Tygelsjöbäcken brukar kallas Malmödammen även om den egentligen är det lilla våtpartiet norr om Gessiedammen på Malmösidan av kommungränsen. Under våren har dammsnäppa setts här några gånger liksom styltlöpare och citronärla. I vassarna håller förutom de ovan nämnda skäggmesarna till rörsångare och sävsångare. I Findus sunkdamm har skedstork rastat några få gånger. På hösten är det här de flesta fynden av större piplärka har gjorts liksom de få jaktfalkar som observerats.

Parkering: Vill man nå Tygelsjöbäckens mynning är det lämpligast att parkera vid det norra pumphuset. Vill man nå ängarna norrut vid tid utanför beträdesföbudet kan man parkera vid det f.d. kostallet eller uppe vid fotbollsplanerna i Klagshamns södra del. Ska man till Malmödammen och Findus sunkdamm parkerar man vid det södra pumphuset eller på en liten ficka strax norr därom.

Att tänka på: Det finns under den ljusa tiden på året betande hästar och kor på ängarna, men de brukar inte vålla några problem. Tyvärr bedrivs intensiv jakt, särskilt runt Malmödammen och främst höstetid. Med tub kan de norra delarna spanas av från fågeltornet i Klagshamn. Roys hörna spanas lättast av från området sydost om ridhuset ute på Klagshamns udde.

Skådartaktik: Under beträdnadsförbudet är det Tygelsjöbäckens mynning som gäller samt området runt Malmödammen och Findus sunkdamm. Glöm inte buskagen längs Tygelsjöbäcken eller längs diket som löper i nordsydlig riktning längs åkern öster om ängarna

Något som ändrats eller behöver förtydligas? Välkommen att skicka via Contact.