Toarp

  1. Toarpsdammen
  2. Toarpsskogen
  3. Ädelgranplanteringen
  4. Järnvägsövergången
  5. Utflödet
  6. Inflödet
  7. Grandungen
  8. Eket
  9. Fågelmatningen

Karta © Malmö Stadsbyggnadskontor, @ Malmö stad

Liksom Almåsa är Toarp det närmsta området för skogsfåglar i Malmö kommun. Fördelen med Toarp framför Almåsa är att skogen är mer eller mindre obruten bort till Skabersjö och skogsarterna behöver inte flyga över öppen mark för att nå dit.

Årstid: Året om.

Väder: Inga speciella väderförutsättningar nödvändiga.

Fåglar: På vintern övervintrar svartmes och nötskrika, den senare har sin enda regelbundna förekomst i kommunen här. Den ses kring granplanteringen huvudsakligen från november fram till tidigt i mars men är noterad alla månader. Kungsörn kan också ses vintertid liksom tornfalk, sparvhök, duvhök, glada och orm- och fjällvråk. Brandkronad kungsfågel verkar ha börjat övervintra men häckar troligen också och hörs sjungande på våren. Morkulla är regelbunden från tidigt i mars, liksom taltrast. Hornuggla häckar i närheten liksom kattuggla. Markerna kring Toarpsdammen och dess tillflöden är intressanta och kan hysa varfågel, törnskator, beckasiner (även dubbelbeckasin har setts i maj) och gröngöling. Näktergal och gräshoppssångare häckar sannolikt. I Toarpsdammen övervintrar änder och häckar fisktärna, även skräntärna och vitvingad tärna har setts på besök här. Kunsgfiskare ses då och då. Sommargylling häckar i närheten och kan dyka upp/höras sällsynt i maj-juni.  Strömstare övervintrar vissa år i Sege å mellan Toarpsdammen och Björkelundadammen. Rariteter som setts är ägretthäger, bronsibis, brun glada dubbelbeckasin, rosenfink och bändelkorsnäbb. 

Parkering: Parkera vid järnvägsövergången och gå (försiktigt!) längs banvallen men var uppmärksam på att du lämnar kommunen under en längre sträcka. De flesta parkerar där Godtemplarvägen övergår i traktorväg. Gott om plats för flera bilar.

Att tänka på: Inget särskilt.

Skådartaktik: En lämplig runda är att skåda i förlängningen av Godtemplarvägen (kolla först grandungen vid parkeringen för svartmes) förbi husen (den fina fågelmatning som fanns här för några år sedan har tyvärr upphört) och gå över granplanteringen in i mot Toarpsskogen. Vik sen av längs tillflödet till Toarspdammen och spana i slänterna. Man kan fortsätta förbi Toarpsdammens utlopp och komma till Björkelundadammen på andra sidan E65. Vid järnvägsöverågngen finns en sten som markerar gränsen mellan Malmö och Svedala kommun. Där kan man, om vinden är rätt, snappa upp kattuggla och sommargylling som båda håller till i Törringelund. Det är också en bra palts att se och höra morkullespel ifrån mars till juni

Något som ändrats eller behöver förtydligas? Välkommen att skicka via Contact.