Ribersborg

 1. Ödammen
 2. Mellandammen
 3. Stora dammen
 4. Turbinen & Turbinkanalen
 5. Kallis
 6. Banvallen
 7. Tånghögarna
 8. Sydvästra hundrastplatsen
 9. Lagunens småbåtshamn
 10. Lagunbacken (Höjden av giftighet)
 11. Hylliekrokens golfbana
 12. Bågskyttebanan och Bågskyttedungen
 13. Limhamnsfältet
 14. Nordöstra hundrastplatsen
 15. T-brygga
 16. Marint kunskapscentrum – Naturum Öresund

Karta © Malmö Stadsbyggnadskontor, @ Malmö stad

Det här är ett intressant stråk framför allt vår och höst, men även vintertid finns en del att beskåda. Ribban ligger stadsnära och kan kombineras med Kungs- och Slottsparkerna samt Gamla begravningsplatsen. Eftersom det är mycket folk i rörelse fina dagar är tidiga morgnar bäst. Tånghögarna i sydvästra delen bildas av Malmö Stads bortskyfflande av tång från stranden och drar till sig mycket fåglar under sträcktid. Om du har barn finns en fin lekplats vid Marinbiologiskt centrum, Nutrum. Banvallen löper längs med en intressant trädridå längs hela området.

Årstid: Framför allt mars-maj och mitten på augusti-november. Även vintertid kan det vara intressant med övervintrande änder och ibland småfåglar. Juni – mitten av augusti är det färre fåglar då häckfågelfaunan är begränsad och det rör sig många människor i området.

Väder: På vintern är kallt väder och snö gynnsamt då många fåglar söker sig till kusten, men även mildvintrar kan intressanta arter dyka upp. Vind från sydväst-nordväst är intressant framför allt vår för sträckande sjöfåglar och på hösten får havsfåglar, det kan dock vara svårt att hitta lä nära stranden men kring Marint kunskapscentrum, Nutrum brukar man kunna stå. Ostlig vind på hösten medför sträckande tättingar som följer stranden som ledlinje och på våren tvingar ostlig vind ner många att rasta liksom det i slutet av april-maj kan medföra att tärnor sträcker förbi. Soliga dagar augusti-november, med vind från västsektorn kommer ofta rovfåglar in från havet på retursträck, och det är också vanligt med retursträck av tättingar på sena förmiddagar under samma tid.

Fåglar: Enstaka snösparvar och sällsynt lappsparv och berglärka kan ses vintertid. Sånglärkor, steglits, ängspiplärka och stare brukar också ses på vintern i små antal och vid tånghögarna järnsparv och ibland forsärla på vintern. I havet övervintrar ejder, sjöorre, knipa, småskrake och skäggdopping och i kanalen på östra sidan en liten flock smådopping.  I den Stora dammen övervintrar storskrake och en liten flock vigg. Snatterand, skedand och stjärtand kan också ses i enstaka exemplar liksom brandkronad kungsfågel, särskilt i Öresundsparken med Mellandammen och Ödammen. På våren rastar de flesta sångare och småfåglar. Häckande gråhakedoppingar anländer i början av mars, ibland februari, och en av bryggorna vid stranden används som övernattningsplats för ibland upp till 100 nyanlända strandskator tidigt i mars. Skräntärna, småtärna, kentsk tärna, silvertärna och fisktärna kan ses regelbundet maj-augusti. Kungsfiskare ses numera regelbundet augusti-april, speciellt i Öresundsdammarna men också i kanalen som går från Turbinen ut i Västra Hamnen.  Limhamnsfältet drar till sig gäss (rödhalsad och bläsgås sedda i flockarna av vitkindade) och är värt att spana av på hösten efter stormar då måsar och ibland vadare samlas där i lä från trädraden som löper längs banvallen. Rariteterna är många: amerikansk bläsand, praktejder, klykstjärtad stormsvala, grå lira, svartbrynad albatross, skärsnäppa, smalnäbbad simsnäppa, bredstjärtad labb, tärnmås, svarthuvad mås, kaspisk trut, härfågel pärluggla, brunsångare, tajgablåstjärt, svarthakad buskskvätta, pungmes och gulhämpling bland andra.

Parkering: Gott om parkeringsplatser i området, glöm ej p-skiva.

Att tänka på: Vid fint väder fylls stranden snabbt varför tidig morgonskådning är att rekommendera under maj-augusti. Sommartid används också stranden för olika publika event.

Skådartaktik: På vintern täck in dammarna och stranden. Under våren med fint väder för rastande fåglar gå igenom alla buskage längs med banvallen också. Om du vill spana sträck över havet är obskullen nära Lagunen en bra plats att stå på, man står högt och då den är omgiven av buskage rör sig en hel del småfåglar där också. På hösten kan kullen också fungera som plats att observera småfågelsträck på, men fåglar kan dyka upp precis överallt längs med stranden och banvallen/dammarna. På hösten är det också en viktig plats att spana efter havsfåglar på, sök lä nära Marint Kunskapscentrum, Naturum

Något som ändrats eller behöver förtydligas? Välkommen att skicka via Contact.