Norra hamnen

  1. Paddreservatet
  2. Ökensjön
  3. Obskullen

Karta © Malmö Stadsbyggnadskontor, @ Malmö stad

Detta är Malmö kommuns nordostligaste utpost nära vattnet och då det är utfyllnadsområde med exploateringsplaner ändrar det karaktär rätt snabbt. De våtmarker som tidigare funnits i området  har dränerats under senaste decenniet och nu är dammarna i och kring Paddreservatet de enda som återstår. Trots det finns det bra potential för spännande observationer. Före exploateringens tid häckade småtärna, fisk- och silvertärna, skärfläcka och rödbena och de många pölarna och dammarna drog till sig intressanta vadare som små- och mosnäppa, myrsnäppa och smalnäbbad simsnäppa. Området benämndes då ofta Swedechrome efter en fabriksbyggnad som fortfarande finns kvar.

Årstid: Framför allt vintertid för tättingar. Mest utforskat vinter och höst men är sannolikt en fin utsiktsplats för att se vårsträcket av sjöfåglar som går in över land i Lommabukten och som inte ses från västra delarna av Malmö. Även ejdrar, lommar och alkor sträcker förbi, men då man är långt in i Lommabukten riskerar man missa det sträck som inte går in i bukten, utan som ses bättre från Helikopterplattan/Ribban/Ön när det kommer rakt norrifrån i Öresund. 

Väder: Ofta är det blåsigt här och svårt att finna lä vilket är viktigt att känna till. Om du skall skåda sträck av silvertärnor mm på våren är ostliga vindar att föredra, fåglarna sträcker då mot vinden, utifrån Öresund, in i Lommabukten och sedan över land. Det finns fn en kulle som ger visst vindskydd, utmärkt med “3” i kartan.  Havsfåglar bör också kunna ses härifrån höstetid, men det kan bli besvärligt att hitta lä. Som sträcklokal är platsen dåligt utforskad. 

Fåglar: Drygt 200 arter har setts i området. Detta har de senaste åren varit en av Sveriges säkraste lokaler för övervintrande berglärka, men vintern 2019/20 dök de först upp regelbundet i februari. Snösparv, ängspiplärka, sävsparv, stare, vinterhämpling och sånglärka övervintrar, huvudsakligen i de gräsbevuxna delarna som inramas av Verkögatan. Har man tur kan enstaka lappsparv dyka upp där under vintern och våren liksom jorduggla, blå kärrhök. Numera brukar man kunna se en liten flock övervintrande havssulor fiska, ibland väldigt nära land, i vattnet utanför under december-mars. Dammarna vid Paddreservatet har på senare år haft övervintrande smådopping (häckar även), skäggdopping, salskrake och snatterand förutom de vanliga simfåglarna. Och svart rödstjärt kan ses i näraliggande industriområden (speciellt vedupplag) året om. Sjöorrar och ejdrar ses i vattnen utanför i mars-april.  Buskraden/planteringen vid kurvan i Verkögatan samt vegetationen kring Paddreservatet och de diken som löper längs med Verkögatan används av småfåglar som kan trycka förvånansvärt hårt. T.ex. har dvärgsparv hittats där. Större strandpipare och rödbenor uppträder från mars. Sommartid är det numera främst Paddreservatet som drar till sig häckande fåglar, bland vadarna främst rödbena, och bland småfåglarna hämpling, gransångare, törnsångare mm.  På hösten kan de öppna markerna dra till sig piplärkor, fältsparvar och finkar och både sydväststräck och retursträck (som brukar vara intensivast någon timme efter soluppgång) och som berör Malmös kust kan också iakttas härifrån. Pilgrimsfalk brukar kunna ses året runt och sitter ofta på någon av bokstäverna (oftast på läsidan) som pryder Cementas höga silo söder om området. Av rariteter kan nilgås, rödhuvad dykand, vitgumpsnäppa, svartbent strandpipare och svarthuvad mås nämnas. 

Parkering: Gott om parkering i området. Många parkerar vid buskraden i första kurvan och utgår därifrån.

Att tänka på: Området är under exploatering och karaktären ändras från år till år. Paddreservatet är låst och kan inte beträdas. Ökensjön är igenfylld och finns inte mer. Den befintliga kullen som ger visst lä kan mycket väl försvinna också allteftersom exploateringen fortgår. Vid fuktig väderlek kan det bli extremt lerigt och vissa områden består av kvicksand varför man får gå försiktigt och med ordentlig fotbeklädnad. 

Skådartaktik: På vintern gå igenom fälten som inramas av Verkögatan med speciell uppmärksamhet på diken och partier med väta/högre vegetation. För havsfåglar/sjöfåglar positionera dig kring kullen i norr. Partiet längs med södra staketet, intill Frihamnen och intill Kubiklagret, hyser fn diken och vatten och är intressant för sträckande fåglar.

Något som ändrats eller behöver förtydligas? Välkommen att skicka via Contact.