Bunkeflo strandängar

  1. Ödetomterna
  2. Afrikaparken
  3. Grevens park
  4. Djungelparken
  5. Fågeltorn
  6. Fågelplattform

Karta © Malmö Stadsbyggnadskontor, @ Malmö stad

En av få genuina fågellokaler i Malmö som blev Malmös första naturreservat 2006.

Årstid: Vintertid rastar många änder, främst bläsänder, knölsvanar och gäss. På ängarna går då att hitta ängspiplärkor, enstaka sånglärkor och med lite tur berglärka och lappsparv. Enstaka enkelbeckasiner och dvärgbeckasiner övervintrar om det inte är allt för tillfruset. Vid pumphuset söder Terekudden brukar kungsfiskare ses. Under våren anländer vadarna, främst större strandpipare, rödbena och tofsvipa, men nere söder om Strandhem har de senaste åren mindre strandpipare uppträtt så att häckning kan misstänkas. Höstetid är det främst vadare och änder som lockar men vissa dagar kan också ett intensivt tättingsträck observeras, särskilt bra att iaktta från Monumentet i norr.

Väder: Visst vind- och regnskydd finns i fågeltornet vid Terekudden.

Fåglar: Bästa dellokalen är Terekudden (döpt efter ett fynd av tereksnäppa 17 maj 2002) där den nordliga delen lätt spanas av från fågeltornet. En stor del av Stenören kan också spanas av från fågeltornet. I vasskanten där ute ses under tidig höst förutom vattenrall ibland också småfläckig sumphöna. Inte så sällan rastar ägretthäger men också silkeshäger har setts. Skräntärna gör regelbundna besök vår och sommar och sällsynt ses svarthuvad mås. Av udda vadare har också dammsnäppa rastat. Norr om Strandhem sjunger inte så sällan någon gräshoppsångare under våren. Spanar man från södra delen av Strandhem, på en nykonstruerad vall, kan en del vadare ses rasta på revlar söderut. Nybergs dunge kan vara intressant för rastande tättingar vår och höst, t.ex. har tajgasångare rastat. Under våren finns här chans på ringtrast. Neråt Olas hörna rastar ofta måsfåglar och bland ovanligare har setts svarthuvad mås, medelhavstrut och vitvingad trut. Det södra området, Västra Klagstorps strandängar, är lite mer svårtillgängligt och lite underskådat. Dock ses här emellanåt varfågel och rödhalsad gås har rastat. I vassområdena finns skäggmes, och rördrom har också tillfälligt uppehållit sig där. Björkadammen tillhör egentligen inte Bunkeflo strandängar, men ligger i anslutning till. För att kolla där kan man parkera vid Nybergs dunge eller möjligen vid Naffentorpsvägen.

Parkering: Vid Terekudden får man parkera, om man är bilburen, längs befintliga gator. Längst ned på Norra vägen, Södra vägen och Fjärilsgatan i Bunkeflostrand finns mindre parkeringsplatser där Fårhagen kan nås. Vid Nybergs dunge går det att nödtorftigt parkera en bil där bäck korsar Klagshamnsvägen. Västra Klagstorps strandängar nås lämpligast från Klagshamns udde, en stig 50 m Ö om där Silostigen ansluter till Badstigen leder ut på ängarna.

Att tänka på: Kor och får betar ängarna i den mellersta och norra delen sommartid, så var noga att stänga eventuella grindar och med att inte störa djuren.

Skådartaktik: Vill man leta efter dvärgbeckasin är fuktängen S Terekudden bäst vår och höst. Dungarna runt Ödetomterna kan hålla en del rastande tättingar under sträcktider. Det verkar också som att rovfåglar och andra större fåglar emellanåt följer Öresundsbron när de flyttar, vilket kan vara bra att känna till.

Något som ändrats eller behöver förtydligas? Välkommen att skicka via Contact.