Almåsa

 1. Havshög
 2. A-skogen
 3. Lönnslättsdammen
 4. Vändplatsen
 5. Lilla dammen i nordost
 6. Pungmesdammen
 7. Sege å
 8. Hagavik
 9. Översvämningen (fn torrlagd)
 10. Beckasinmaden
 11. Sollidendammarna

Karta © Malmö Stadsbyggnadskontor, @ Malmö stad

Årstid: Almåsa kan man skåda i året om. Det unika med området är att en del skogsfåglar, som kan vara svåra i andra delar av Malmö, kan ses här. På vintern är det tomt på folk men i några stugor kan det finans fågelmatningar som är värda att besöka. Rovfåglar kan också ses i det omgivande jordbrukslandskapet. Flyttfåglar passerar vår och höst, medan sommartid kan ha mindre att erbjuda.

Väder: Lokalen fungerar i de flesta väder.

Fåglar: Vintertid kan det finnas enstaka järnsparvar i koloniträdgårdarna liksom, åtminstone tidigare år, hornuggla i tujor i B-området. Blå kärrhök och havs- och kungsörn kan ses liksom ibland duvhök bland vanligare rovfåglar som glada, ormvråk, tornfalk och, vissa år, fjällvråk. Vattenrall kan höras i dammarna, speciellt pungmesdammen. Sällsynt även varfågel i de mer öppna markerna. Entita och mindre korsnäbb har setts i A-skogen senhöst-vinter liksom större hackspett, spillkråka och – sällsynt – gröngöling. Svartmes är nästan årlig. Beckasinmaden, på andra sidan Ebbarpsvägen övervintrar enkelbeckasin och sällsynt dvärgbeckasin. Kattuggla spelar från januari, antingen vid vändplatsen eller kring gården Hagavik. Rapphöna kan ses på fälten norr och söder om Hagavik. I mars anländer de häckande gråhakedoppingarna (pungmesdammen) och allteftersom våren fortskrider kan jorduggla, pungmes, brandkronad kungsfågel, gräshoppsångare (längs Sege å), näktergal och Sylvia-sångare dyka upp. Mars är också en bra månad för gäss, och spetsbergsgås har setts på de omgivande markerna. Sommartid är lite lugnare, korsnäbbsår dyker mindre korsnäbb upp tidigt och även bändelkorsnäbb har setts. Gulsparv och hämpling häckar i de omgivande markerna. Från augusti rastar ofta sångare, speciellt i markerna kring Segeå och rovfåglar passerar på flyttning. Göktyta, mindre hackspett och kungsfiskare, som kan ses året om, ses oftare höstetid. Raritetslistan är diger: gåsgam, mindre skrikörn, stäpphök, ängshök, pärluggla, aftonfalk, jaktfalk, tajgasångare, mindre flugsnappare, rosenfink och större korsnäbb.

Parkering: Betal-P vid gården centralt i området. Under sommarhalvåret åtminstone lappas bilar vid t ex vändplatsen.

Att tänka på: Fina dagar på våren och sommartid bor mycket folk i området, varför tidiga morgonbesök är att rekommendera.

Skådartaktik: Gå igenom de olika biotoperna och skåda längs med ån. Skåda mer bland kolonistugorna vintertid då det är folktomt och fåglarna dras till dem, speciellt de som har matningar ute. En kulle mellan A och B-området är strategisk för att spana ut över kommungränsen efter örnar och gäss.

Något som ändrats eller behöver förtydligas? Välkommen att skicka via Contact.